Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

 

Kontakt z jednostką Policji w sytuacjach nagłych lub wymagających interwencji Policji:


Wiadomości SMS:
519 064 780

Poczta elektroniczna:
dyzurny@po.policja.gov.pl

Faks:
61 84 140 11

Do pobrania:
Karta zgłoszenia pomocy.doc

 


 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.   wysłanie e-mail'a pod adres: komendant.zlotow@po.policja.gov.pl ,

2.   przesłanie informacji faksem pod numer: 67 265 02 15, 67 265 02 05,

3.   telefon pod numer: 67 265 02 11.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.   imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.   imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.   rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną komendy, która sprawę realizuje),

4.   propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, zgłoszenie powinno dotrzeć do komendy co najmniej 3 dni przed proponowanym terminem wizyty),

5.   kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.   preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Poniższe formularze mogą ułatwić sporządzenie zgłoszenia żądania pomocy:

Proszę z nich skorzystać.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Złotowie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

 

Metryczka

Data publikacji 05.09.2014
Data modyfikacji 12.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Wojtuń
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Wojtuń ZOIN KPP w Złotowie
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry